ไทย : English : MU Home | facebook Twitter Home MUFS Sitemap Webmail
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล**OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO** Welcome to Mahidol University Faculty Senate**  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
จรรยาบรรณ
     

ข้อมูล

 

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์

   

ข้อมูล

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

   

ข้อมูล

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ
พ.ศ.2552

 

 

ข้อมูล

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

 

 

ข้อมูล

 

จรรยาบรรณของอาจารย์

    มหาวิทยาลัย
     
     
   
     
   
     
     
     
     
 
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
 
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
  เสวนาวิชาการฯ
pdf ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
pdf ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ฯ ...อ่านประกาศ
.....................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ฯ ...อ่านประกาศ
.....................................................................................................................
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2. ศาสตราจารย์ พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณะทันตแพทยศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณะศิลปศาสตร์
.....................................................................................................................
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ฯ
ประจำปี 2561 ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
.....................................................................................................................


ข่าวสภาคณาจารย์

ขอเชิญบุคลากร ม.มหิดล ร่วมส่งบทความ เรื่องราว และสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อนำลงข่าวสภาคณาจารย์

...รายละเอียดเพิ่มเติม
.....................................................................................................................

 


Since September 24, 2010

Copyright @ 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 662-849-6351-2
Last updated : Jun 13, 2013

ดาวน์โหลด เอกสารสำคัญ แบบฟอร์ม และมัลติมีเดีย