ไทย : English : MU Home |

facebook Twitter Home MUFS Sitemap Webmail
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล**OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO** Welcome to Mahidol University Faculty Senate**
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
Mahidol University Faculty Senate
 
ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
 
 
 
เสวนาวิชาการฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ฯ ...อ่านประกาศ
.....................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ฯ ...อ่านประกาศ
.....................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรภัค เรี่ยมทอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
.....................................................................................................................


ข่าวสภาคณาจารย์

ขอเชิญบุคลากร ม.มหิดล ร่วมส่งบทความ เรื่องราว และสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อนำลงข่าวสภาคณาจารย์

...รายละเอียดเพิ่มเติม
.....................................................................................................................

 


Since September 24, 2010

Copyright @ 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand.

Tel : 66 (0) 2849-6000 (for Thai) , 66 (0) 2849-6232 (for Foreigner)
Last updated : Jun 13, 2013

ดาวน์โหลด เอกสารสำคัญ แบบฟอร์ม และมัลติมีเดีย